Pravastatin sodium (20 Mg)

Kemasan: Dus, 5 strip @ 10 tablet

Bahan Baku Aktif:
Pravastatin sodium 20 mg

Bentuk Sediaan: Tablet

No.Reg: GKL 1107120910 B1